Cơ sở dữ liệu – 3 – Truy vấn SQL

16
49Cơ sở dữ liệu – Truy vấn SQL, đưa ra thông tin về mã sinh viên, tên sinh viên, tên môn, điểm theo môn.
đưa ra mã môn học có số sinh viên đạt điểm 7 trở lên cao nhất
CHUẨN HÓA 3NF tại đây :

Nguồn:https://dantribaomoi.com/

16 COMMENTS

 1. Cho CSDL sau: HocSinh(MaHs,HoTen,NgaySinh,GioiTinh)
  Diem(MaHs,Toan,Ly,Hoa)
  -đưa ra MaHs,HoTen,Tổng điểm(Toan+Ly+Hoa) của các học sinh có điểm toán lớn hơn hoặc bằng 5.
  Em làm như dưới đã đúng chưa anh?
  SELECT MaHs, HoTen, SUM(Toan+Ly+Hoa) Tông Diem
  FROM HocSinh,Diem
  WHERE HocSinh.MaHs=Diem.MaHs AND Toan>=5

 2. có 2 bảng HS(MAHS, MALOP,TOTEN), ,khóa chính: MAHS, MALOP,
  và bảng HOCPHI(MAPHIEU,MAHS,MALOP), khóa chính: maphieu, mahs,malop. Có 1 hs tên TIÊN có mahs T100, học ở cả 3 lớp: toán, lý, hóa, và em này đóng học phí môn toán trước, khi tìm danh sách còn nợ học phí thì mình tìm không thấy em này dù rằng em Tiên này còn nợ 2 môn nữa, các hs học một môn thì tìm rất đúng,

 3. Cho CSDL sau: Sach(Mas, tens, sotrang, slco); PN( SoPN, ngay, TenNXB);
  Sachnhap( SoPN, mas, sl, gia).
  Trong đó

  mas: mã sách Tens: tên sách sotrang: số trang Slco: số lượng có SoPN: số phiếu nhập
  Ngay: ngày nhập TenNXB: Tên nhà xuất bản Sl: số lượngnhập Gia: giá nhập

  Biểu diễn câu hỏi sau bằng SQL
  Đưa ra thông tin của các phiếu nhập với tổng tiền phải thanh toán theo từng phiếu. Biết rằng: tổng tiền=∑(sl*gia)

  HỘ TÔI VỚI ÔNG ƠI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here